Särskild beräkning av tandvårdsersättning med anledning av sjukdomen covid-19

Rubricerade ärende, ert diarienummer S2020/05503/FS, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.