Sjöfartsverkets föreskrifter om taxa för fritidsfartyg på Trollhätte kanal, Säffle kanal samt Södertälje kanal

Rubricerade ärende, diarienummer 19-03050, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.