Sjöfartsverkets förslag till föreskrifter om taxa för fritidsfartyg på Trollhätte kanal samt förslag till ändring i föreskrifter (SJÖFS 2008:3) om taxa för isbrytning på beställning och mot ersättning

Sjöfartsverkets förslag till föreskrifter om taxa för fritidsfartyg på Trollhätte kanal samt förslag till ändring i föreskrifter (SJÖFS 2008:3) om taxa för isbrytning på beställning och mot ersättning Rubricerade ärenden, era diarienummer 10-03395 och 10-03396, har remitterats till Regelrådet. Förslagen medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.