Yttrande över förslag till föreskrifter om krav som ska vara uppfyllda för att överföringen av el ska vara av god kvalitet

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till föreskrifter och allmänna råd om krav som ska vara uppfyllda för att överföringen av el ska vara av god kvalitet, EIFS 2013:1 (kvalitetsföreskriften). Rem-issen innehåller även kompletterande förslag till föreskrifter om undantag från funktionskravet i 4 kap. 20 § ellagen (1997:857) som säger att avbrott aldrig får överstiga 24 timmar.

Det föreslås att föreskriften ska träda i kraft den 1 januari 2024.

Regelrådet yttrar sig inte över allmänna råd. Föreliggande yttrandet innefattar därför enbart bedömningar som berör föreslagna föreskriftsändringar.

Det bakomliggande förslaget

Förslag