Skatteverkets förslag till föreskrifter om allmänna taxeringsregler vid allmän och särskild fastighetstaxering 2019

Rubricerade ärende, diarienummer 202 164166 18/111, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.