Skatteverkets förslag till lagändring avseende skattskyldighet till avkastningsskatt i samband med vissa överlåtelser och överföringar av försäkringsavtal

Rubricerade ärende, diarienummer Fi2014/02271/S1, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.