Yttrande över Skatteverkets promemoria Deklarationsombud vid fastighetstaxering

Promemorian innehåller ett förslag till ändringar i fastighetstaxeringslagen (1979:1152). I promemorian föreslås att deklarationer och andra uppgifter rörande fastighetstaxering (anmälan, förenklad och särskild) ska få lämnas genom deklarationsombud. Deklarationsombud, som enligt förslaget registreras hos Skatteverket, får lämna elektroniska deklarationer. Förslaget föreslås träda ikraft den 1 januari 2012.