Skatteverkets promemoria Ökade möjligheter till automatiserat beslutsfattande på fastighetstaxeringsområdet

Rubricerade ärende, ert diarienummer Fi2019/03384/S1, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.