Skatteverkets promemoria Tredjemansföreläggande för kontroll av vissa beslut om punktskatt

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.