Skogsstyrelsens förslag till föreskrifter om ändring i Skogsstyrelsens föreskrifter (SKSFS 2011:7) och allmänna råd till Skogsvårdslagen

Skogsstyrelsens förslag till föreskrifter om ändring i Skogsstyrelsens föreskrifter (SKSFS 2011:7) och allmänna råd till Skogsvårdslagen Rubricerade ärende, diarienummer 2012/36, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.