Skolverkets föreskrifter om ansökan till försöksverksamhet med fjärrundervisning

Rubricerade ärende, diarienummer 2015:1561, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.