Skolverkets föreskrifter om kunskapskrav i grundskolan och specialskolan (läsförståelse i årskurs 1)

Rubricerade ärende, diarienummer 6.1.2-2016:100, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.