Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:42) om kurser för handels- och administrationsprogrammet

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.