Skolverkets förslag till ändrade föreskrifter (SKOLFS 2014:113-115) om nationella ämnesprov läsåret 2015/2016

Rubricerade ärende, diarienummer 6.1.2-2016:235, har remitterats till Regelrådet.

Det framgår av rubricerad remiss att Skolverket i sin konsekvensutredning gjort en välgrundad bedömning att förslaget inte får effekter av betydelse för företag. Regelrådet ska enligt sitt uppdrag granska utformningen av konsekvensutredningar till förslag som kan få effekter av betydelse för företag. Rubricerad remiss omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats hit.