Skolverkets förslag till ändring i föreskrifter för ämnet specialidrott

Rubricerade ärende, diarienummer 2017:01 352, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

 

Taggar:

specialidrott