Skolverkets förslag till ändringar i kursplaner och kunskapskrav

Rubricerade ärende, ert diarienummer 2020:1466, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.