Skolverkets förslag till förändringar i läroplan för förskolan med anledning av regeringsuppdrag till Skolverket om nationella IT-strategier för skolväsendet

Remissen innehåller inget förslag till författningstext. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.