Skolverkets förslag till förändringar i styrdokument med anledning av regeringsuppdrag om nationella it-strategier för skolväsendet

Rubricerade ärende, diarienummer 6.1.1-2015:1608, har remitterats till Regelrådet.

Remissen innehåller inget förslag till författningstext. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.