Skolverkets förslag till föreskrifter om arbetet mot diskrimminering och kränkande behandling

Allmänna råd omfattas inte av Regelrådets granskning. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Regelrådets yttrande

(pdf)

Det bakomliggande förslaget

()