Skolverkets förslag till föreskrifter om kursplaner för kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå, m.m.

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om kursplaner i utbildningar inom kommunal vuxenutbildning (Komvux), särskild utbildning för vuxna (Särvux) och svenska för invandrare (Sfi). Förslagen innebär att en ny betygsskala införs (A-E) och anger kunskapskrav för betygsstegen A, C och E. Förslagen kommer att leda till behov av genomförande- och utbildningsinsatser och berör främst kommunala huvudmän som enligt skollagen är ansvariga för Komvux, Särvux och Sfi men även 46 enskilda utbildningsanordnare som beviljats betygsrätt. Storleken på de enskilda utbildningsanordnarna varierar kraftigt från mindre verksamheter till större koncerner.