Skolverkets förslag till föreskrifter om nationella prov läsåret 2016/2017

Rubricerat ärende, diarienummer 6.1.2-2015:1111, har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.