Skolverkets förslag till föreskrifter om planerade studievägar i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Rubricerade ärende, diarienummer 6.1.2-2015:650, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

 

Taggar:

studievägar