Skolverkets förslag till nya och ändrade ämnesplaner m.m. inom barn- och fritidsprogrammet m.fl. samt förslag till ändringar i föreskrifter (SKOLFS) 2012:4)

Rubricerade ärende, ert diarienummer 2017:1728, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Taggar:

barn och fritid