Skolverkets förslag till reviderad läroplan för förskolan

Rubricerade ärende, diarienummer 2017:783, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.