Skolverkets remiss av förslag till föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:123) om betygskatalog

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

betygskatalog