Skolverkets remiss av förslag till föreskrifter om nationella prov 2014/2015

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.