Socialdepartementets förslag till regler om yrkeskvalifikation för läkare i allmänpraktik

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.