Socialdepartementets promemoria Ds 2011:38 En EUrättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler

Socialdepartementets promemoria Ds 2011:38 En EUrättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler Rubricerat ärende, ert diarienummer S2011/10058/FS, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.