Socialdepartementets promemoria En enklare detaljplaneprocess

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.