Socialdepartementets promemoria Ny myndighet för infrastrukturfrågor för vård och apotek (Ds 2012:21)

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.