Socialdepartementets promemoria Vissa plan- och byggfrågor

Förslaget medför såvitt kan bedömas i huvudsak endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.