Socialdepartementets remiss av förslag till förordning om avgifter till den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) för säkerhetsövervakning av humanläkemedel

Förslaget avser regler i EU-förordning. Regelrådets granskning är begränsat till författningsförslag upprättade av svenska regelgivare. Regelrådet avger därför inte något yttrande i detta ärende.