Yttrande över förslag till ändring av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården

Socialstyrelsen föreslår att de aktuella föreskrifterna (SOSFS 2000:1) kompletteras med ett nytt kapitel om läkemedelsavstämningar och läkemedelsgenomgångar för äldre och andra patienter med läkemedelsrelaterade problem. I förslaget anges hur, när och med vilka patientgrupper avstämningar och genomgångar av läkemedel ska erbjudas. Vid läkemedelsavstämningar ska kartläggas vilka läkemedel patienten är ordinerad och använder samt vilka övriga läkemedel patienten använder. Läkaren ska i patientjournalen dokumentera uppgifter om bl.a. de medicinska bedömningar som gjorts beträffande läkemedelsbehandlingen, om läkaren rådgjort med andra yrkesutövare och vilka icke ordinerade läkemedel patienten använder. Vid utskrivning från sluten vård ska vårdgivaren ansvara för att det i patientjournalen finns en läkemedelsberättelse som innehåller uppgifter om vilka förändringar och ordinationer som gjorts, orsaken till förändringarna och en aktuell läkemedelslista. Syftet med förslagen anges vara att minska kostnaderna och skadorna för en felaktig läkemedelsanvändning och på sikt få en högre kvalitet i läkemedelsbehandlingen.