Socialstyrelsens föreskifter om läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende

Rubricerade ärende, diarienummer 13559/2015, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

 

Taggar:

opioidberoende