Socialstyrelsens föreskrifter om erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården

Rubricerade ärende, diarienummer 4.1.1-29011/201, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.