Socialstyrelsens föreskrifter om praktisk tjänstgöring för psykologer

Rubricerade ärende, diarienummer 4.1.1-29015/2015, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.