Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre

Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre Rubricerat ärende, ert diarienummer 6.1-7359/2011, har remitterats till Regelrådet. Regelrådets granskning omfattar inte förslag som inte har föreskriftsform. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.