Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt LSS

Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt LSS Rubricerade ärende, diarienummer 6.1-40595/2011, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.