Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om katastrofmedicinsk beredskap

Rubricerade ärende, ert diarienummer 2164/2010, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig.