Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Det bakomliggande förslaget

Förslag