Statens energimyndighets förslag till ändringar i föreskrifter och allmänna råd om statligt stöd till solceller

Statens energimyndighets förslag till ändringar i föreskrifter och allmänna råd om statligt stöd till solceller Rubricerat ärende, ert dnr 420-2009-002320, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i ärendet.