Statens energimyndighets förslag till föreskrifter om projektbaserade mekanismer

Rubricerade ärende, ert diarienummer 2015-7472, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig