Statens energimyndighets förslag till nya föreskrifter om elcertifikat

Statens energimyndighets förslag till nya föreskrifter om elcertifikat Rubricerat ärende, ert dnr 460-11-3886, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i ärendet.