Statens jordbruksverks föreskrifter om stöd från det nationella honungsprogrammet (SJVFS 2016:XX)

Rubricerade ärende, diarienummer 3.2.18-7615/16, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.