Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:28) om vissa skyddsåtgärder med avseende på chronic wasting disease

Såvitt Regelrådet kan bedöma har regelgivarens utrymme att självständigt utforma sitt förslag till föreskrifter varit synnerligen begränsat i förhållande till kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/2181 av den 21 november om vissa skyddsåtgärder med anledning av Chronic Wasting Disease. De eventuella effekter av betydelse för berörda företag som förslaget medför får därmed anses härröra från överordnade föreskrifter. Regelrådet väljer med anledning av detta att inte yttra sig i det nu remitterade ärendet.