Statens jordbruksverks föreskrifteter om registrering av anläggningar med värphöns (SJVFS 2003:20)

Rubricerade ärende, diarienummer Dnr 6.2.16-7570/14, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

 

Taggar:

värphöns