Statens Jordbruksverks förslag till ändrade föreskrifter (2008:41) om märkning och registrering av hundar

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.