Statens jordbruksverks förslag till ändring i föreskrifter om stöd för minskad mjölkproduktion (SJVFS 2016:26)

 

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.