Statens Jordbruksverks förslag till föreskrifter om ekonomiskt stöd till vattenbruket och fiskerinäringen

Remissen, som kom in till Regelrådet den 8 maj och kompletterades med ett tillägg den 30 maj 2012,  innehåller förslag till nya föreskrifter om ekonomiskt stöd till vattenbruket och fiskenäringen. Föreskrifterna, som avses ersätta dåvarande Fiskeriverkets föreskrifter på området (FIFS 2008:10), innehåller bestämmelser om ansökan om stöd och stödberättigande kostnader. Föreskrifterna reglerar också bl.a. hur stödärenden ska beredas hos Jordbruksverket eller länsstyrelsen samt vad som ska gälla för beslut och utbetalning av stöd.