Statens jordbruksverks förslag till föreskrifter (SJVFS 2019:XX) om avgifter vid förrättning utförd av Distriktsveterinärerna

Rubricerat ärende, diarienummer 7.1.16-11066/2019, har remitterats till Regelrådet.

Enligt 2 § 2 p. förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning är förordningen inte tillämplig vad gäller föreskrifter om avgifter som omfattas av samrådsskyldigheten enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191). Enligt uppgift från Ekonomistyrningsverket har Jordbruksverkets förslag till avgifter för Distriktsveterinärer skickats för samråd enligt 7 § avgiftsförordningen. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.